Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, głównie klas I-III, którzy muszą przebywać poza lekcjami w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

 

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji.

Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach. Są to m.in:

- zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe

- zajęcia plastyczno - techniczne

- zajęcia muzyczne (m.in. rytmika, muzykoterapia, zajęcia umuzykalniające wg metody Carla Orffa z wykorzystaniem instrumentów szkolnych)

- gry i zabawy dydaktyczne

- zabawy w grupach tematycznych, gry planszowe, zabawy w kącikach zainteresowań

- czytanie książek, czasopism, dyskusje, rozmowy, pogadanki

- odrabianie pracy domowej, praca z uczniem wymagającym pomocy

- oglądanie bajek, filmów

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

 

Świetlica szkolna ma do dyspozycji dwie sale wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce: duży zestaw gier tematycznych, logicznych, edukacyjnych, klocki, sprzęt sportowy, zestaw książek i czasopism dla dzieci, pomoce do zajęć plastycznych, instrumenty szkolne, telewizor, DVD. Ponadto świetlica ma do dyspozycji sale Hopla w której odbywają się zajęcia ruchowe. Uczniowie biorą także udział w grach i zabawach na boisku szkolnym i placu zabaw. Od roku szkolnego 2016/2017 jest możliwość oglądania bajek i filmów w znajdującym się w szkole kinie ,,KOTŁOWNIA".


Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców (opiekunów) na początku roku szkolnego. Rodzice proszeni są o wypełnienie karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
Zapraszamy do korzystania ze stołówki szkolnej.
Cena obiadu w abonamencie to 5,00.

Dziećmi opiekują się: p. Michał Różański, p. Małgorzta Graczyk, p. Beata Pielesiak, p. Ewa Majewska - Minkuszek, p. Ewa Jóźwik

 

 

- Z życia świetlicy 

 

- Mega Misja

 


Świetlica jest czynna w godzinach: 7:00 – 17:00.


Karta zgłoszenia          Regulamin